Nabízím osobní poradenství k výběru povolání, hledání vhodného pracovního uplatnění, k osobnímu rozvoji a pracovní kariéře

 

OSOBNÍ POTENCIÁL

Poznejte strukturu své osobnosti - osobnostní profil
Osobní předpoklady jsou základem úspěšnosti (samostatnost, odpovědnost, organizace, kreativita, flexibilita, komunikace, prezentace)

soubor schopností = psychické vlastnosti osobnosti (např.hudební sluch,rytmus)
rozumová schopnost = IQ
vlohy = vrozené nemusí se projevit
Znalosti = získané učením
Dovednosti = zkušenosti+znalosti
nadání (matematické, technické)
talent = tvořivost s vysokými výkony

 

PSANÍ ŽIVOTOPISU

Jak sestavit zajímavý životopis, napsat motivační nebo průvodní dopis?

 • životopis musí zaujmout, proto obsah má být stručný, výstižný a pravdivý. Osobní charakteristika uchazeče o zaměstnání má odpovídat požadavkům pracovní pozice.

 • životopis je napsán pro každou pracovní příležitost individuálně s uvedením úspěšných projektů, pracovních zkušeností, odborných znalostí a kvalifikace

 • cíle a vize v pracovní kariéře je možné sdělit v motivačním dopise.

 

PŘÍPRAVA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Vždy konkrétní příprava na konkrétní výběrové řízení/ interview

 • Seznámení s procesem výběrového řízení, s různými metodami výběrů, se způsoby a styly vedení přijímacích pohovorů.

 • Organizace a časový průběh Assessment center

 • Jaké zvolit oblečení

 • Jak verbálně i neverbálně komunikovat.

 • Sebeprezentace a motivace

 • Jak na nejčastější dotazy.

 • Co je to psychodiagnostika

 • metody ověřování kompetencí: týmové úlohy, projektivní testy, testy znalostí (odborné a všeobecné)
   

Pro osobní poradenství používám následující techniky:

DOTAZNÍK MBTI
Myers-Briggs Type Indicátor (Indikátor osobnostních typů)

První zmínky z r.1953.
MBTI test pochází z rukou amerických psycholožek Katharine Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které využily a doplnily poznatky psychologů C.G.Junga a Allporta.
Pomocí dotazníků se hledají navzájem kompatibilní typy nadřízených a podřízených.
Jsou vodítkem pro určování pracovního místa a profilu uchazeče a za jejich přispění se určují osobnostní a partnerské preference.
Studentům poskytují orientaci v tom, jaký obor či školu si vybrat.
Test udává kombinaci čtyř různých dvojic písmen, které umožňují vytvořit šestnáct různých typů osobnosti.
Dvojice znamenají:
Extrovert (E) x Introvert (I)
Smysly (S) x Intuice (N)
Převaha myšlení (T) x Převaha cítění (F)
Vnímání (P) x Usuzování (J)


 

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR

Úkolem diagnostiky je zjistit, jaké jsou duševní vlastnosti nebo stavy zkoumaného jedince na základě projevů. Tedy na základě projevů ústních, písemných, na základě gest i na základě písma.

Konzultant obvykle podrobuje osobu  zkoumání různými diagnostickými prostředky.  Zpravidla používá takových diagnostických pomůcek více.

Je totiž známo, že jeden diagnostický prostředek sám o sobě nebývá spolehlivý. Proto používáme rozhovorů  s osobou, ale také jejího písemného vyjádření. Kombinací několika diagnostických prostředků teprve dostáváme výstižnější spolehlivější a celistvější obraz osobnosti.

 

Co nelze určit grafologií:

Věštění – grafolog neodhaluje budoucí události, nepředvídá, co se komu konkrétně přihodí. Na základě vypracovaného psychologického profilu však může dedukovat, jakým způsobem se pisatel zachová např. v kritické situaci, zda vytrvá při dlouhodobé činnosti apod.

Diagnóza fyzických onemocnění - není předmětem grafologie. Grafologie odhaluje schopnosti abstraktního myšlení, jehož úroveň udávají psychologové inteligenčním kvocientem (IQ). Inteligenci grafolog chápe jako „schopnost řešit úkoly či problémy“ a může podat informace o povaze kognitivních procesů - o míře racionality, typu myšlení, jeho rychlosti, přesnosti. (Pochybné jsou zjednodušující pokusy projikovat symboliku jednotlivých písmových pásem na části těla. Narušení v dolní zóně by pak měla naznačovat potíže např. s koleny či koníky, poruchy v horní zóně třeba migrénu...)

Talent a nadání – analýzou písma se neodhalí vysoce specifické schopnosti. Avšak v rámci rozboru se psycholog písma vyjadřuje k mnoha osobnostním vlastnostem, jež v souhrnu odhalují předpoklady pro výkon určité činnosti. Nelze tedy s jistotou určit např. matematické nadání, ale lze zjistit vysokou míru racionality, kombinační schopnosti, schopnost soustředění se, analytické myšlení, sebedisciplínu, vytrvalost atd., tedy obecné předpoklady.

Věk – v rukopise se odráží především psychickém stáří či jinými slovy cosi jako duševní a mentální svěžest nebo naopak ochablost. Nepřekvapí pak, že fyzický věk se podle rukopisu pouze odhaduje a někdy se výrazně liší od mentálního.

Pohlaví – podobně jako u věku se dá na pohlaví usuzovat jen pravděpodobně. Nic jako mužské a ženské písmo neexistuje, v určitém písmu převažuje maskulinita či feminita. Ty jsou v každém rukopise zastoupené různou měrou, avšak ne vždy korespondují s fyzicky daným pohlavím.  

 

 

PROJEKTIVNÍ METODY JAKO SOUČÁST GRAFOLOGICKÉHO ROZBORU

 • Kresba stromu
  Baumtest – je pro grafologa velmi užitečným doplňkem pro rozbor.
  Na nelinkovaný čistý papír formátu A4 nakreslete prosím nejehličnatý strom
  Zvolte podle sebe nástroj pro kreslení: tužku, pastelky, vodovky.

 • Kresba postavy
  Kresba postavy muže a ženy je důležitou součástí osobnostní diagnostiky a grafologického rozboru. Pořadí kreseb určete sami.
  Je na Vás koho namalujete na pravou nebo levou stranu a jak postavu zobrazíte.
  Rovněž tak, zda budete kreslit tužkou, perem nebo pastelkami.

 • Arteterapie
  Všechny výtvarné projekce jsou velmi cenným materiálem pro osobnostní diagnostiku. Jakékoli umělecké projevy pomáhají vyvažovat pracovní a osobní život každého z nás. Relaxace uměním přináší fyzické a psychické uvolnění, ale hlavně radost z dokončeného díla. Je to terapie uměním. Je určená všem, kteří chtějí tvořit bez omezení věku.
  Arteterapie využívá výtvarné umění – malování, kreslení koláže, práce s papírem, modelování z hlíny jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Každé výtvarné dílo – artefakt - je sdělením. Usnadňuje vyjádřit pocity, rozpoznat osobnostní rysy. Během výtvarného projevu jedince dochází k odhalení nevědomých tendencí a jejich vědomé ztvárnění.